Okruhlica na službe Facebook - pridajte sa!

meno
heslo
Volebný program koalície do komunalnych volieb SDKU-DS a SAS..........

Naša desiatka pre mesto, v ktorom chceme žiť

1. MESTSKÝ INTERNET PRE KAŽDÚ DOMÁCNOSŤ V TRNAVE ZADARMO
Vypracujeme a zrealizujeme prostredníctvom mestskej spoločnosti TT-IT, s.r.o., finančne životaschopný model pripojenia na internet prostredníctvom optických káblov do každej domácnosti v Trnave, vrátane rodinných a obytných domov.
Základné internetové pripojenie bude mať každá domácnosť v Trnave úplne zadarmo a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2. CHODNÍKY, CESTY, PARKOVISKÁ
Našou úlohou je:
operatívnejšie riešiť havarijné stavy mestských komunikácií
zavedenie samostnatného formuláru na webe trnava.sk, určeného na ohlasovanie výtlkov, dier, neodhrnutých ciest a podobne občanmi mesta
kontinuálne pokračovať v rekonštrukciách ciest a chodníkov
postupovať v rekonštrukciách miestnych komunikácií na základe vyťaženosti lokality
rozšíriť technický park mesta o menšie stroje určené na odhŕňanie snehu a čistenie ulíc
v maximálnej miere podporovať rozšírenie siete cyklochodníkov na území mesta, dokončiť úseky, na ktorých jestvujúce cyklocesty končia neurčito – v križovatkách a podobne
realizovať projekt platieb za parkovanie formou SMS správ s cieľom postupne odstrániť parkovacie automaty a ušetriť náklady spojené s ich prevádzkou a údržbou
čo najskôr zaviesť do praxe výsledky prieskumu o Optimalizácii Mestskej hromadnej dopravy
zabezpečiť investora, ktorý v Trnave zrealizuje výstavbu moderného viacpodlažného parkovacieho domu s ohľadom na architektúru a urbanizmus danej lokality
realizovať ďalšie križovatky s betónovým povrchom v snahe zabrániť častým rekonštrukciám a tvorbe “kobercového” efektu
pokračovať v zvyšovaní počtu parkovacích miest na sídliskách
vylepšiť dopravnú situáciu na križovatke ulíc Spartakovská – Clementisova, zrekonštruovať úsek od križovatky po Koniarekovu ulicu
zlepšiť a zefektívniť komunikáciu a spoluprácu s vlastníkmi a správcami ostatných komunikácií na území mesta (SSC, TTSK) v snahe o kvalitnejšiu údržbu a modernizáciu niektorých dôležitých dopravných uzlov
úzko komunikovať s predstaviteľmi štátu v snahe urýchliť výstavbu južného obchvatu od Modranky po Bratislavskú cestu
zrekonštruovať chodník a vybudovať cyklochodník a moderné verejné osvetlenie do Kamenného mlyna

3. ČISTÉ MESTO
Musíme:
zlepšiť starostlivosť o verejnú zeleň, v centre rovnako aj na sídliskách
zabezpečiť kvalitnejšie čistenie verejných plôch a zamedziť stavom, kedy zostávajú exponované a turistami navštevované lokality dlhé týždne nepokosené a nevyčistené
zaviesť samostnatný formulár na webe trnava.sk, určený na ohlasovanie nevyčistených a nepokosených plôch verejnej zelene
zrealizovať pasportizáciu a optimalizáciu verejnej zelene, na základe odbornej analýzy vysádzať také druhy drevín, kríkov a pod., ktorých údržba nebude pre mesto finančne nákladná viac, ako je únosné
rozšíriť sieť verejných WC – sprevádzkovať 2 nové moderné verejné toalety
podmieňovať realizáciu súkromných projektov s maximálnym dôrazom na výsadbu novej zelene a plôch pre oddych (lavičky, detské preliezky…)
pokračovať v prípravách projektu komplexnej obnovy relaxačno-oddychovej zóny Kamenný mlyn a v čo najskoršom možnom termíne sa s projektom uchádzať o kofinancovanie z fondov EÚ
zlepšovať a podporovať podmienky pre separáciu odpadov na sídliskách, pokračovať v nastúpenej ceste efektívneho triedenia a ďalšieho zhodnocovania odpadov na skládke KO
pokračovať v nastúpenom trende Humanizácií sídlisk (celková obnova verejných priestranstiev, zelene, komunikácií, definícia plôch pre chodcov, cyklistov, dopravu, renovácia verejného osvetlenia…)
naďalej prevádzkovať zberné dvory pre obyvateľov mesta zadarmo
budovať lesoparky na hraniciach intravilánu mesta Trnava
prenajať (napr. za 1 euro) vnútorné okruhy kruhových križovatiek súkromným firmám, ktoré sa výmenou za možnosť umiestnenia loga budú starať o zeleň a výsadbu týchto exponovaných križovatiek (pozitívum: ukážkové križovatky, nulové zaťaženie daňových poplatníkov mesta)
dbať na kontrolu dodržiavania verejného poriadku majiteľmi psov v striktne vymedzených lokalitách určených na venčenie, viac komunikovať s psíčkarmi v snahe nájsť rozumnú dohodu o spolunažívaní

4. MODERNÁ TRNAVA
Dávame si za cieľ:
zrealizovať modernú, kvalitnú a postaveniu mesta Trnava zodpovedajúcu rekonštrukciu Pešej zóny v jednej, maximálne dvoch na seba nadväzujúcich etapách
za jednu z našich priorít považujeme vyvíjanie sústredeného úsilia v snahe o presadenie projektov komplexnej modernizácie a revitalizácie Kamenného mlyna (obnova zelene, nové chodníky, lavičky, oprava amfiteátru, vybudovanie infocentra, sociálnych zariadení…)
situovať developerské projekty (okrem už rozbehnutých) mimo zastavaných obytných zón
pokračovať v otázke projektu Športovo-obchodného centra ŠAM Aréna Trnava
postupne pokračovať v rekonštrukciách základných a materských škôl na území mesta
zabezpečiť prípravu rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice
pokračovať v rekonštrukcii Mestskej polikliniky
zabezpečiť investorov v priestoroch vznikajúceho Mestského technologického parku
pokračovať v projektoch Humanizácií sídlisk Družba, Linčianska, Prednádražie, Hliny a vypracovať projekty pre postupnú humanizáciu ďalších sídlisk (Zátvor, Vodáreň..)
aktívne vyhľadávať nových investorov, spolupracovať s agentúrami, ktoré úzko komunikujú s investormi

5. KONCERTY, VÝSTAVY, ZÁPASY, OTVORENÉ ŠPORTOVISKÁ
V Trnave bývame a chceme tu aj žiť, preto budeme:
podporovať nové projekty kultúrneho, zábavného či spoločenského charakteru
vytvárať podmienky pre subjekty, ktoré majú záujem organizovať na území mesta rôzne kultúrne, spoločenské, zábavné či športové podujatia
poskytovať takýmto subjektom a organizáciám dostatok priestoru a možností (výhodný prenájom námestia, pešej zóny, amfiteátra, športovej haly, atď.)
zachovávať všetky tradičné a obľúbené kultúrne a športové poduajtia, chceme udržať dotačný systém z prostriedkov mestského rozpočtu
uvádzať do života nové tradičné akcie najmä v centre, počas leta, našim cieľom je priviesť do centrálnej mestskej zóny viac života, atraktívnych a zaujímavých akcií, aktívne sa podieľať na organizovaní nových pravidelných podujatí
aktívnejší v komunikácii s prípadnými partnermi a sponzormi športových klubov, ktoré reprezentujú mesto (futbal, hokej hádzaná, bejzbal, basketbal…), v záujme hľadania ciest kofinancovania ich športovej činnosti
budovať a otvorene pomáhať pri výstavbe hokejbalových ihrísk na sídliskách a priestranstiev pre petanque
pokračovať v realizácii Programu obnovy verejných športovísk, otvoriť areály ZŠ za stanovených podmienok pre verejnosť
zavádzať do praxe projekty športových aktivít spojených s mládežou
podporovať vytvorenie siete informačno-propagačných svetelných obrazoviek na niekoľkých strategických miestach

6. NAJMENŠÍM TRNAVČANOM
Ponúkame:
vo zvýšenej miere realizovanie nových moderných a bezpečných detských ihrísk
sústredenie sa na projektovanie menších ihrísk, v záujme zvládnutia financovania väčšieho množstva projektov
podporu usporiadateľom podujatí rodinného charakteru najmä v centre mesta
zvýšenú pozornosť zachovávaniu čistoty a funkčnosti jestvujúcich detských ihrísk
výstavbu oplotenia vybraných detských ihrísk a zavedenie režimu ich prevádzky
výstavbu šotolinového chodníka a humanizáciu detského ihriska v Kamennom mlyne

7. POMOC SLABŠÍM, ÚCTA K STARŠÍM
Nezabúdame, že je našou povinnosťou, aby sme:
aj naďalej podávali pomocnú ruku starším občanom
zabezpečili, aby malometrážne byty a domovy dôchodcov poskytovali svojim obyvateľom dôstojné podmienky pre život
podporovali seniorov a organizácie združujúce starších občanov mesta
rozšírili, skvalitnili a zosúladili potrebu sociálnych služieb mesta
rekonštruovali zariadenia pre seniorov aj s pomocou fondov Európskej únie
zabezpezpečili zvýšenie počtu kvalifikovaných opatrovateliek
naďalej podporovali činnosť zväzu zdravotne postihnutých dospelých, detí a mládeže, materského centra a iných neštátnych združení
dobudovali kapacity zariadení opatrovateľských služieb

8. UKÁŽME NAŠE MESTO SVETU
Sústredíme pozornosť na:
aktívnu a nápaditú podpora turistického ruchu
zabezpečenie profesionálne pripravených sprievodcov
ukážkovo upravené verejné priestranstvá
otvorené kostoly
výraznejšie zapojenie podnikateľov z Trnavy aj okolia do turistického ruchu
pracovanie projektu turistického ruchu tak, aby návštevníci v regióne mali dôvod tráviť viac času
vypracovanie kvalitných projektov na podporu cestovného ruchu (obnova pamiatok, vznik nových atrakcií, podujatí…)

9. PROFESIONÁLNE, OTVORENÉ A EFEKTÍVNE RIADENIA MESTA
Mesto musí slúžiť svojim obyvateľom, a nie naopak. Preto chceme, aby:
primátor a viceprimátori počas celého volebného obdobia nedostávali žiadne odmeny
bola zrealizovaná úplná elektronizácia samosprávy ako základ efektívnej formy výkonu mestskej samosprávy
bolo riadenie mesta hospodárne a účinné s dôrazom na meranie efektívnosti rozhodovania
mesto efektívnejšie a transparentnejšie spravovalo svoj majetok
dochádzalo k lepšiemu zhodnocovaniu mestského majetku
sme priniesli inovačnú aktivitu pri vyhľadávaní efektívnejších spôsobov uspokojovania potrieb občanov
zabezpečiť, aby sa čo možno najviac záležitostí vnútri mesta aj pri komunikácii s občanmi vybavovali elektronickou formou s dôrazom na šetrenie papiera a životného prostredia

10. MESTO AKO PARTNER
Zdravý podnikateľský sektor je pre mesto dôležitý, preto chceme:
byť partnerom pre súkromné subjekty, v maximálnej miere vytvárať investorom najmä pri verejnoprospešných projektoch také podmienky, ktoré realizácii projektov zjednodušia (aquapark, bývanie, športové areály…)
podávať pomocnú ruku zo strany radnice pre investorov a podnikateľov
zaviesť pripomienkové konania v procese príprav Všeobecne záväzných nariadení vo všeobecnosti chceme viac byť osožní, ústretoví a partnerskíANKETA
Letna dovolenka... kam?
Slovennsko
Čechy
Taliansko
Chorvátsko
Egypt
Turecko
Francúzsko
iné


Z GALERIE