Okruhlica na službe Facebook - pridajte sa!

meno
heslo
V sobotu 14. novembra sa konajú voľby do VÚC,

Po preukázaní totožnosti dostane volič od členov okrskovej volebnej
komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta
alebo mestskej časti) a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre
voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby
predsedu samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov.
-——-

 • Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať
  poradové číslo IBA JEDNÉHO KANDIDÁTA.
 • Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva, je môžné
  vo volebnom obvode č. 7 TRNAVA – ZAKRÚŽKOVAŤ NAJVIAC DEVAŤ PORADOVÝCH
  ČÍSEL, pričom je počet poslancov uvedený na hlasovacom lístku.
 • V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do
  obálky jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja
  a jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva. Volič hlasuje
  tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov
  vloží obálku do volebnej schránky (urny). Voličovi, ktorý sa
  neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
 • Ak volič upraví hlasovacie lístky nesprávne, vydá mu na požiadanie
  okrsková volebná komisia nové hlasovacie lístky.
 • Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné
  postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať
  so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného
  voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho
  hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
 • Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do
  volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho
  prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
 • Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných,
  najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do
  prenosnej volebnej schránky.
 • Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na predsedu
  samosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa do
  14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postúpia tí dvaja
  kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole
  volieb.
Zdroj: Sekcia verejnej správy MV SR

ANKETA
Letna dovolenka... kam?
Slovennsko
Čechy
Taliansko
Chorvátsko
Egypt
Turecko
Francúzsko
iné


Z GALERIE